1.(A )是构成C语言程序的基本单位。

A、函数        B、过程       C、子程序    D、子例程

2.C语言程序从       (C    )  开始执行。

 A) 程序中第一条可执行语句     B) 程序中第一个函数

   C) 程序中的main函数          D) 包含文件中的第一个函数

3、以下说法中正确的是(   C)。

   A、C语言程序总是从第一个定义的函数开始执行

   B、在C语言程序中,要调用的函数必须在main( )函数中定义

   C、C语言程序总是从main( )函数开始执行

   D、C语言程序中的main( )函数必须放在程序的开始部分

4.下列关于C语言的说法错误的是(B  )       。

A) C程序的工作过程是编辑、编译、连接、运行

B) C语言不区分大小写。

C) C程序的三种基本结构是顺序、选择、循环

D) C程序从main函数开始执行

5.下列正确的标识符是(C )。

A.-a1             B.a[i]          C.a2_i          D.int t

6.下列C语言用户标识符中合法的是( A )。

     A)3ax   B)x   C)case   D)-e2    E)union

7.下列四组选项中,正确的C语言标识符是(C   )。

A)  %x           B)   a+b       C)  a123          D) 123

8、下列四组字符串中都可以用作C语言程序中的标识符的是( A )。

   A、print  _3d   db8  aBc     B、I\am  one_half  start$it  3pai

   C、str_1  Cpp  pow  while    D、Pxq  My->book  line#  His.age 

9.C语言中的简单数据类型包括( D)。

   A、整型、实型、逻辑型        B、整型、实型、逻辑型、字符型

   C、整型、字符型、逻辑型      D、整型、实型、字符型

10.在C语言程序中,表达式5%2的结果是   C  。

        A)2.5     B)2      C)1         D)3

11.如果int a=3,b=4;则条件表达式"a<b? a:b"的值是_A__。

A) 3         B) 4            C) 0       D) 1

表达式1?表达式2:表达式3

先计算表达式1,

12.若int x=2,y=3,z=4 则表达式x<z?y:z的结果是( B  ).

     A)4   B)3    C)2    D)0  E)1

13.C语言中,关系表达式和逻辑表达式的值是(  B )    。

       A) 0         B) 0或1        C) 1       D) ‘T’或’F’

14. 下面(  D   )表达式的值为4

     A)  11/3            B)  11.0/3

     C)  (float)11/3    D)  (int)(11.0/3+0.5)